Privacybeleid

I. INLEIDING

 1. Dit privacybeleid legt uit hoe Berno Real Estate omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Berno Real Estate in contact staan (hierna 'u' genoemd).
 2. Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
 3. Berno Real Estate hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Berno Real Estate behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.
 4. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Berno Real Estate de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en sinds 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als 'GDPR' of 'AVG') of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.
 5. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.
 6. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Berno Real Estate op dit gebied kent en begrijpt.
 7. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn.

II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

 1. Berno Real Estate, met zetel te Oude Vest 90/1, 9200 Dendermonde, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.
 2. Berno Real Estate is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Berno Real Estate bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.
 3. Berno Real Estate kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Berno Real Estate en volgens de instructies van Berno Real Estate te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de 'verwerkers van Berno Real Estate 'genoemd).
 4. Voor alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy kunt u zich richten tot de zaakvoerder. U kan contact met hem opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

III. WELKE CATEGORIEëN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT BERNO REAL ESTATE?

 1. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die Berno Real Estate kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met Berno Real Estate.
 2. Hierbij wordt de context aangegeven waarin Berno Real Estate deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Berno Real Estate de gegevens verwerkt.
CategorieVoorbeeldenContext
1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder
Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van Berno Real Estate (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.
Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaardeDeze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Berno Real Estate opgevraagd bij de overheid of technische experten.
Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontractInformatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.
Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomstRijksregisternummerDeze gegevens worden door u verstrekt

Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.
Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan Berno Real Estate wanneer Berno Real Estate de functie van syndicus uitoefent
Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicusBetalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd
Gegevens over de verrichtingen van Berno Real Estate met uDe informatie in verband met uw contacten met Berno Real Estate, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina's aangaande Berno Real Estate, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Berno Real Estate (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)
Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klantInformatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby's etc.Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Berno Real Estate zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

 1. Berno Real Estate verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT BERNO REAL ESTATE UW PERSOONSGEGEVENS?

 1. Berno Real Estate verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. Berno Real Estate zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.
 2. Berno Real Estate verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
 1. Wettelijke verplichtingen
 2. Berno Real Estate dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Berno Real Estate moet samen werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.
 3. Hieronder vallen onder meer:
 1. De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Berno Real Estate uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.
 2. Contractuele relaties tussen Berno Real Estate en u als klant
 3. Alvorens contracten te sluiten dient Berno Real Estate soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere:
 1. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Berno Real Estate een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.
 2. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Berno Real Estate worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.
 3. Meer bepaald verwerkt Berno Real Estate uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:
 1. Berno Real Estate kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.
 2. Gerechtvaardigde belangen van Berno Real Estate
 3. Berno Real Estate verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Berno Real Estate ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.
 4. Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
 1. Specifiek gerechtvaardigd belang van Berno Real Estate: direct marketing doeleinden
 2. Berno Real Estate voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder in functie van uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Berno Real Estate onder meer:
 1. Berno Real Estate kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Berno Real Estate eerst uw specifieke toestemming te vragen.
 2. Door dit privacybeleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

V. MET WIE DEELT BERNO REAL ESTATE UW PERSOONSGEGEVENS?

 1. Berno Real Estate behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
 2. Berno Real Estate kan uw gegevens verzenden naar andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Berno Real Estate bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van verslagen, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
 3. In sommige gevallen is Berno Real Estate bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
 1. Berno Real Estate draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :
 1. Berno Real Estate dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Berno Real Estate gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.
 2. Uw persoonlijke gegevens kunnen eveneens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.
 3. In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Berno Real Estate ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Berno Real Estate zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Berno Real Estate en zijn gegevensbeschermingsbeleid.
 4. Berno Real Estate bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 1. Berno Real Estate zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
 2. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Berno Real Estate, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
 1. Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

VII. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

 1. Berno Real Estate hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 2. Berno Real Estate neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles en een strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
 3. In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Berno Real Estate gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Berno Real Estate onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via passende en herstellende remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Berno Real Estate u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 1. Recht van inzage verbetering, beperking, verwijdering, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar
 2. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
 1. Recht om een klacht in te dienen
 2. U kan uw rechten uitoefenen door een geschreven, ondertekend en gedateerd verzoek per post te versturen met een kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Berno Real Estate, Oude Vest 90/1, 9200 Dendermonde, of per e-mail naar [email protected].
 3. U kan ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post naar Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, per e-mail naar [email protected], of telefonisch op +32 2 274 48 00

IX. COOKIEBELEID

 1. Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing of app van Berno Real Estate kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke meer.
 2. De website van Berno Real Estate maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
 1. U kan de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Berno Real Estate gebruikt, uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.
 2. De werkwijze is afhankelijk van de browser die u gebruikt en kan u raadplegen via onderstaande links.


Gratis schatting